| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Saavutatavad pädevused

Page history last edited by Tiiu 12 years, 11 months ago

Saavutatavad üldpädevused:

väärtuspädevus – suutlikkus hinnata inimsuhteid ning tegevusi üldkehtivate moraalinormide seisukohast; tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, loodusega, oma ja teiste maade ning rahvaste kultuuripärandiga ja nüüdisaegse kultuuri sündmustega, väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt;
2) sotsiaalne pädevus – suutlikkus ennast teostada, toimida teadliku ja vastutustundliku kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; teada ning järgida ühiskonnas kehtivaid väärtusi ja norme ning erinevate keskkondade reegleid; teha erinevates situatsioonides koostööd teiste inimestega; aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel;
3) enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi; järgida terveid eluviise; leida lahendusi iseendaga, oma vaimse ja füüsilise tervisega seonduvatele ning inimsuhetes tekkivatele probleemidele;
4) õpipädevus – suutlikkus organiseerida õppekeskkonda ja hankida õppimiseks vajaminevat teavet; planeerida õppimist ning seda plaani järgida; kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja -strateegiaid, erinevates kontekstides ning probleeme lahendades; analüüsida enda teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi ning selle põhjal edasiõppimise vajadust;
5) suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades olukordi ja suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja põhjendada; lugeda ning mõista teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast keelt;
6) matemaatikapädevus – suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ning meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades kõigis elu- ja tegevusvaldkondades;
7) ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus ideid luua ja neid ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi; seada eesmärke ja neid ellu viia; korraldada ühistegevusi, näidata initsiatiivi ja vastutada tulemuste eest; reageerida paindlikult muutustele ning võtta arukaid riske.

 

Läbivad teemad on:

1)elukestev õpe ja karjääri planeerimine
2) keskkond ja jätkusuutlik areng
3) kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
4) kultuuriline identiteet
5) teabekeskkond
6) tehnoloogia ja innovatsioon
7) tervis ja ohutus
8) väärtused ja kõlblus

 

Õpitulemused:

Eesti keel

1) mõistab suulisi ja kirjalikke küsimusi, vastab neile kõnes ja kirjas

2) kirjeldab eesmärgipäraselt olukorda, jutustab sellest

3) loeb õpitud teksti ladusalt, õigesti, mõistmisega, mõistab plaani, tabelit ja diagrammi (lihtsamat)

4) jutustab ja kirjutab pildiseeria, pildi toel

5) kirjutab õpitud keelendite piires õigesti

6) hangib otstarbekohast teavet eri allikatest

 

Inglise keel

1) saab aru lihtsatest igapäevastest lausetest ja lühikestest väljenditest

2) kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma lähikonna kirjeldamiseks

3) suhtub positiivselt võõrkeele õppimisse

4) oskab töötada nii paaris kui rühmas

5) kasutab esmaseid õpioskuseid võõrkeele õppimiseks

 

Matemaatika

1) loeb, mõistab ja edastab eakohaseid matemaatilisi tekste

2) näeb matemaatikat ümbritsevas elus

3) kasutab suurusi mõõtes sobivaid abivahendeid ja mõõtühikuid

4) kasutab digitaalseid materjale

5) hoiab korras oma töökohta, käitub teistega arvestades

 

Kunstiõpetus

1) teadmised kunstidest (analüüs)

2) erinevate kunstide seostamine (süntees)

3) ainealane keel

4) loominguline eneseväljendamine

5) kunstiloomingu vastuvõtmine

6) oma kohaliku ja maailmakultuuri väärtustamine

 

Muusika

1) väärtustab muusikat

2) teadvustab ja väärtustab muusikateoste autorsust ning suhtub kriitiliselt infotehnoloogia ja meedia loodud keskkonda

3) mõtleb ja tegutseb loovalt ning väljendab end loominguliselt muusikalise tegevuse kaudu

 

Tehnoloogia

1) töötab õpetaja juhendamisel kasutades sobivaid materjale ning lihtsamaid töötlemisviise

2) hoiab korda ja puhtust, järgib esmaseid ohutusnõudeid

3) leiab töö tegemiseks loovaid lahendusi

4) hindab ja tunnustab enda ja teiste tööd, tunneb rõõmu oma tööst

 

Informaatika

1) vormindab arvutiga tekste

2) kopeerib tekstifaili ning töötleb vajadusel pidades kinni intellektuaalomandi kaitse headest tavadest

3) kasutab operatsioonisüsteemi graafilist kasutajaliidest

4) salvestab töö ettenähtud kohta, kopeerib faile

5) koostab teksti, pilte

 

Karjääriõpetus

1) teadvustab oma huvisid ja võimeid, mis võimaldavad adekvaatse enesehinnangu kujunemist

2) arendab oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostööoskusi

3) arendab soovi ja oskust seda endale eesmärke ning nendeni jõuda

4) kujundab soove ja valmisolekut elukestvaks õppeks

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.